506. ἀνυπότακτος (anupotaktos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 506. ἀνυπότακτος (anupotaktos) — 4 Occurrences

1 Timothy 1:9 Adj-DMP
GRK: δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις ἀσεβέσι καὶ
NAS: but for those who are lawless and rebellious, for the ungodly
KJV: and disobedient, for the ungodly
INT: however and insubordinate [ones] for [the] ungodly and

Titus 1:6 Adj-ANP
GRK: ἀσωτίας ἢ ἀνυπότακτα
NAS: of dissipation or rebellion.
KJV: of riot or unruly.
INT: of debauchery or insubordinate

Titus 1:10 Adj-NMP
GRK: πολλοὶ καὶ ἀνυπότακτοι ματαιολόγοι καὶ
NAS: For there are many rebellious men, empty talkers
KJV: there are many unruly and vain talkers
INT: many also insubordinate vain talkers and

Hebrews 2:8 Adj-ANS
GRK: ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακτον νῦν δὲ
NAS: nothing that is not subject to him. But now
KJV: nothing [that is] not put under him.
INT: he left to him unsubject now however

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page