4957. συσταυρόω (sustauroó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4957. συσταυρόω (sustauroó) — 5 Occurrences

Matthew 27:44 V-APP-NMP
GRK: λῃσταὶ οἱ συσταυρωθέντες σὺν αὐτῷ
NAS: The robbers who had been crucified with Him were also
KJV: which were crucified with him,
INT: robbers the [ones] having been crucified with him

Mark 15:32 V-RPM/P-NMP
GRK: καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι σὺν αὐτῷ
NAS: Those who were crucified with Him were also
KJV: And they that were crucified with him
INT: And they who were crucified with him

John 19:32 V-APP-GMS
GRK: ἄλλου τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ
NAS: and of the other who was crucified with Him;
KJV: which was crucified with him.
INT: other having been crucified with him

Romans 6:6 V-AIP-3S
GRK: ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη ἵνα καταργηθῇ
NAS: self was crucified with [Him], in order
KJV: man is crucified with [him], that
INT: of us man was crucified with [him] that might be annulled

Galatians 2:20 V-RIM/P-1S
GRK: Χριστῷ συνεσταύρωμαι ζῶ δὲ
NAS: I have been crucified with Christ;
KJV: I am crucified with Christ:
INT: Christ I have been crucified with I live moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page