ἀπέθανεν
Englishman's Concordance
ἀπέθανεν (apethanen) — 33 Occurrences

Matthew 9:24 V-AIA-3S
GRK: οὐ γὰρ ἀπέθανεν τὸ κοράσιον
NAS: for the girl has not died, but is asleep.
KJV: is not dead, but sleepeth.
INT: not indeed is dead the girl

Matthew 22:27 V-AIA-3S
GRK: δὲ πάντων ἀπέθανεν ἡ γυνή
NAS: of all, the woman died.
KJV: of all the woman died also.
INT: moreover of all died the woman

Mark 5:35 V-AIA-3S
GRK: θυγάτηρ σου ἀπέθανεν τί ἔτι
NAS: Your daughter has died; why
KJV: daughter is dead: why
INT: daughter of you is dead why still

Mark 5:39 V-AIA-3S
GRK: παιδίον οὐκ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει
NAS: The child has not died, but is asleep.
KJV: is not dead, but sleepeth.
INT: child not is dead but sleeps

Mark 9:26 V-AIA-3S
GRK: λέγειν ὅτι ἀπέθανεν
NAS: [of them] said, He is dead!
KJV: many said, He is dead.
INT: said that he was dead

Mark 12:21 V-AIA-3S
GRK: αὐτήν καὶ ἀπέθανεν μὴ καταλιπὼν
NAS: married her, and died leaving behind
KJV: her, and died, neither
INT: her and died not having left

Mark 12:22 V-AIA-3S
GRK: ἡ γυνὴ ἀπέθανεν
NAS: of all the woman died also.
KJV: of all the woman died also.
INT: the woman died

Mark 15:44 V-AIA-3S
GRK: εἰ πάλαι ἀπέθανεν
NAS: him as to whether He was already dead.
KJV: he had been any while dead.
INT: if already he had died

Luke 8:52 V-AIA-3S
GRK: οὐ γὰρ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει
NAS: weeping, for she has not died, but is asleep.
KJV: she is not dead, but sleepeth.
INT: not indeed she is dead but sleeps

Luke 8:53 V-AIA-3S
GRK: εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν
NAS: at Him, knowing that she had died.
KJV: knowing that she was dead.
INT: knowing that she was dead

Luke 16:22 V-AIA-3S
GRK: κόλπον Ἀβραάμ ἀπέθανεν δὲ καὶ
NAS: also died and was buried.
KJV: also died, and
INT: bosom of Abraham died moreover also

Luke 20:29 V-AIA-3S
GRK: λαβὼν γυναῖκα ἀπέθανεν ἄτεκνος
NAS: took a wife and died childless;
KJV: a wife, and died without children.
INT: having taken a wife died childless

Luke 20:30 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὑτὸς απέθανεν ἄτεκνος
KJV: and he died childless.
INT: and he died childless

Luke 20:32 V-AIA-3S
GRK: ἡ γυνὴ ἀπέθανεν
NAS: Finally the woman died also.
KJV: of all the woman died also.
INT: the woman died

John 8:52 V-AIA-3S
GRK: ἔχεις Ἀβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἱ
NAS: Abraham died, and the prophets
KJV: Abraham is dead, and
INT: you have Abraham died and the

John 8:53 V-AIA-3S
GRK: Ἀβραάμ ὅστις ἀπέθανεν καὶ οἱ
NAS: Abraham, who died? The prophets died
KJV: which is dead? and
INT: Abraham who died and the

John 11:14 V-AIA-3S
GRK: παρρησίᾳ Λάζαρος ἀπέθανεν
NAS: to them plainly, Lazarus is dead,
KJV: plainly, Lazarus is dead.
INT: plainly Lazarus died

John 11:21 V-AIA-3S
GRK: οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός
NAS: here, my brother would not have died.
INT: not anyhow would have died the brother

John 11:32 V-AIA-3S
GRK: ἄν μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός
NAS: here, my brother would not have died.
KJV: had not died.
INT: anyhow of me died the brother

Romans 5:6 V-AIA-3S
GRK: ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν
NAS: Christ died for the ungodly.
KJV: time Christ died for the ungodly.
INT: for [the] ungodly died

Romans 5:8 V-AIA-3S
GRK: ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν
NAS: sinners, Christ died for us.
KJV: sinners, Christ died for us.
INT: for us died

Romans 6:10 V-AIA-3S
GRK: ὃ γὰρ ἀπέθανεν τῇ ἁμαρτίᾳ
NAS: For the death that He died, He died
KJV: For in that he died, he died unto sin
INT: that indeed he died to sin

Romans 6:10 V-AIA-3S
GRK: τῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ ὃ
NAS: For the death that He died, He died to sin
KJV: in that he died, he died unto sin
INT: to sin he died once for all that

Romans 14:9 V-AIA-3S
GRK: γὰρ Χριστὸς ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν
NAS: end Christ died and lived
KJV: end Christ both died, and rose,
INT: indeed Christ died and lived again

Romans 14:15 V-AIA-3S
GRK: οὗ Χριστὸς ἀπέθανεν
NAS: him for whom Christ died.
KJV: whom Christ died.
INT: whom Christ died

1 Corinthians 8:11 V-AIA-3S
GRK: ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν
NAS: sake Christ died.
KJV: whom Christ died?
INT: whom Christ died

1 Corinthians 15:3 V-AIA-3S
GRK: ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν
NAS: that Christ died for our sins
KJV: how that Christ died for our
INT: that Christ died for the

2 Corinthians 5:14 V-AIA-3S
GRK: ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν ἄρα οἱ
NAS: this, that one died for all, therefore
KJV: if one died for all,
INT: for all died then

2 Corinthians 5:15 V-AIA-3S
GRK: ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν ἵνα οἱ
NAS: and He died for all, so
KJV: And [that] he died for all,
INT: for all he died that they who

Galatians 2:21 V-AIA-3S
GRK: Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν
NAS: then Christ died needlessly.
KJV: then Christ is dead in vain.
INT: Christ for nought died

1 Thessalonians 4:14 V-AIA-3S
GRK: ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη
NAS: that Jesus died and rose again,
KJV: that Jesus died and rose again,
INT: that Jesus died and rose again

Revelation 8:9 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀπέθανεν τὸ τρίτον
NAS: life, died; and a third
KJV: and had life, died; and the third part
INT: and died a third

Revelation 16:3 V-AIA-3S
GRK: ψυχὴ ζωῆς ἀπέθανεν τὰ ἐν
NAS: thing in the sea died.
KJV: living soul died in the sea.
INT: soul living died that was in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page