ἀποθνήσκοντες
Englishman's Concordance
ἀποθνήσκοντες (apothnēskontes) — 3 Occurrences

2 Corinthians 6:9 V-PPA-NMP
GRK: ἐπιγινωσκόμενοι ὡς ἀποθνήσκοντες καὶ ἰδοὺ
NAS: yet well-known, as dying yet behold,
KJV: as dying, and,
INT: well-known as dying and Behold

Hebrews 7:8 V-PPA-NMP
GRK: μὲν δεκάτας ἀποθνήσκοντες ἄνθρωποι λαμβάνουσιν
NAS: In this case mortal men receive
KJV: here men that die receive tithes;
INT: indeed tithes dying men receive

Revelation 14:13 V-PPA-NMP
GRK: ἐν κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ' ἄρτι
NAS: are the dead who die in the Lord
KJV: [are] the dead which die in the Lord
INT: in [the] Lord die from presently

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 599
112 Occurrences


ἀπέθανεν — 33 Occ.
ἀπεθάνετε — 2 Occ.
ἀπεθάνομεν — 2 Occ.
ἀπέθανον — 12 Occ.
ἀπέθνησκεν — 1 Occ.
ἀποθάνῃ — 13 Occ.
ἀποθανεῖν — 16 Occ.
ἀποθανεῖσθε — 3 Occ.
ἀποθανεῖται — 1 Occ.
ἀποθάνωμεν — 1 Occ.
ἀποθανὼν — 3 Occ.
ἀποθανόντα — 1 Occ.
ἀποθανόντες — 1 Occ.
ἀποθανόντι — 1 Occ.
ἀποθανόντος — 1 Occ.
ἀποθνήσκει — 5 Occ.
ἀποθνήσκειν — 5 Occ.
ἀποθνήσκω — 1 Occ.
ἀποθνήσκωμεν — 2 Occ.
ἀποθνήσκων — 2 Occ.
ἀποθνήσκομεν — 2 Occ.
ἀποθνήσκοντες — 3 Occ.
ἀποθνήσκουσιν — 1 Occ.
Additional Entries
ἀποθανόντα — 1 Occ.
ἀποθανόντες — 1 Occ.
ἀποθανόντι — 1 Occ.
ἀποθανόντος — 1 Occ.
ἀποθνήσκει — 5 Occ.
ἀποθνήσκειν — 5 Occ.
ἀποθνήσκω — 1 Occ.
ἀποθνήσκωμεν — 2 Occ.
ἀποθνήσκων — 2 Occ.
ἀποθνήσκομεν — 2 Occ.
ἀποθνήσκουσιν — 1 Occ.
ἀπεκατεστάθη — 3 Occ.
ἀπεκατέστη — 1 Occ.
ἀποκατασταθῶ — 1 Occ.
ἀποκαταστήσει — 1 Occ.
ἀποκαθιστάνει — 1 Occ.
ἀποκαθιστάνεις — 1 Occ.
ἀπεκαλύφθη — 3 Occ.
ἀπεκάλυψας — 2 Occ.
ἀπεκάλυψέν — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page