ἀποθανεῖσθε
Englishman's Concordance
ἀποθανεῖσθε (apothaneisthe) — 3 Occurrences

John 8:21 V-FIM-2P
GRK: ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε ὅπου ἐγὼ
NAS: and you will seek Me, and will die in your sin;
KJV: me, and shall die in your
INT: sin of you you will die where I

John 8:24 V-FIM-2P
GRK: ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς
NAS: I said to you that you will die in your sins;
KJV: unto you, that ye shall die in your
INT: to you that you will die in the

John 8:24 V-FIM-2P
GRK: ἐγώ εἰμι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς
NAS: that I am [He], you will die in your sins.
KJV: I am [he], ye shall die in your
INT: I am [he] you will die in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page