ἐλευθερίαν
Englishman's Concordance
ἐλευθερίαν (eleutherian) — 5 Occurrences

Romans 8:21 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης
NAS: to corruption into the freedom of the glory
KJV: the glorious liberty of the children
INT: into the freedom of the glory

Galatians 2:4 N-AFS
GRK: κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν
NAS: in to spy out our liberty which
KJV: to spy out our liberty which we have
INT: to spy out the freedom of us which

Galatians 5:13 N-AFS
GRK: μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν
NAS: only [do] not [turn] your freedom into an opportunity
KJV: only [use] not liberty for an occasion
INT: [use] not the freedom for an occasion

1 Peter 2:16 N-AFS
GRK: κακίας τὴν ἐλευθερίαν ἀλλ' ὡς
NAS: and do not use your freedom as a covering
KJV: not using [your] liberty for a cloke
INT: evil the freedom but as

2 Peter 2:19 N-AFS
GRK: ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι
NAS: promising them freedom while they themselves
KJV: them liberty, they themselves
INT: freedom them promising

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page