1657. ἐλευθερία (eleutheria)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1657. ἐλευθερία (eleutheria) — 11 Occurrences

Romans 8:21 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης
NAS: to corruption into the freedom of the glory
KJV: the glorious liberty of the children
INT: into the freedom of the glory

1 Corinthians 10:29 N-NFS
GRK: γὰρ ἡ ἐλευθερία μου κρίνεται
NAS: [man's]; for why is my freedom judged
KJV: is my liberty judged of
INT: indeed the freedom of me is judged

2 Corinthians 3:17 N-NFS
GRK: πνεῦμα Κυρίου ἐλευθερία
NAS: of the Lord is, [there] is liberty.
KJV: of the Lord [is], there [is] liberty.
INT: Spirit of [the] Lord [is] [there is] freedom

Galatians 2:4 N-AFS
GRK: κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν
NAS: in to spy out our liberty which
KJV: to spy out our liberty which we have
INT: to spy out the freedom of us which

Galatians 5:1 N-DFS
GRK: Τῇ ἐλευθερίᾳ ἡμᾶς Χριστὸς
NAS: It was for freedom that Christ
KJV: therefore in the liberty wherewith
INT: In the freedom us Christ

Galatians 5:13 N-DFS
GRK: γὰρ ἐπ' ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε ἀδελφοί
NAS: For you were called to freedom, brethren;
KJV: unto liberty; only
INT: Because for freedom were called brothers

Galatians 5:13 N-AFS
GRK: μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν
NAS: only [do] not [turn] your freedom into an opportunity
KJV: only [use] not liberty for an occasion
INT: [use] not the freedom for an occasion

James 1:25 N-GFS
GRK: τὸν τῆς ἐλευθερίας καὶ παραμείνας
NAS: law, the [law] of liberty, and abides
KJV: law of liberty, and
INT: that of freedom and having continued in [it]

James 2:12 N-GFS
GRK: διὰ νόμου ἐλευθερίας μέλλοντες κρίνεσθαι
NAS: by [the] law of liberty.
KJV: by the law of liberty.
INT: by [the] law of freedom being about to be judged

1 Peter 2:16 N-AFS
GRK: κακίας τὴν ἐλευθερίαν ἀλλ' ὡς
NAS: and do not use your freedom as a covering
KJV: not using [your] liberty for a cloke
INT: evil the freedom but as

2 Peter 2:19 N-AFS
GRK: ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι
NAS: promising them freedom while they themselves
KJV: them liberty, they themselves
INT: freedom them promising

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page