ἐλεημοσύνην
Englishman's Concordance
ἐλεημοσύνην (eleēmosynēn) — 7 Occurrences

Matthew 6:2 N-AFS
GRK: οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην μὴ σαλπίσῃς
KJV: when thou doest [thine] alms, do not
INT: therefore you do give to the needy not do sound a trumpet

Matthew 6:3 N-AFS
GRK: δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω
KJV: when thou doest alms, let not
INT: moreover when you do give to the needy not let know

Luke 11:41 N-AFS
GRK: ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην καὶ ἰδοὺ
NAS: that which is within as charity, and then
KJV: give alms of such things as ye have;
INT: [which] are within give alms and Behold

Luke 12:33 N-AFS
GRK: καὶ δότε ἐλεημοσύνην ποιήσατε ἑαυτοῖς
NAS: and give to charity; make
KJV: and give alms; provide yourselves
INT: and give alms make to yourselves

Acts 3:2 N-AFS
GRK: τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν
NAS: in order to beg alms of those
KJV: to ask alms of
INT: to ask alms from those who

Acts 3:3 N-AFS
GRK: ἱερὸν ἠρώτα ἐλεημοσύνην λαβεῖν
NAS: he [began] asking to receive alms.
KJV: the temple asked an alms.
INT: temple asked alms to receive

Acts 3:10 N-AFS
GRK: πρὸς τὴν ἐλεημοσύνην καθήμενος ἐπὶ
NAS: of the temple to [beg] alms, and they were filled
KJV: sat for alms at the Beautiful
INT: for the alms [was] sitting at

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page