873. ἀφορίζω (aphorizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 873. ἀφορίζω (aphorizó) — 10 Occurrences

Matthew 13:49 V-FIA-3P
GRK: ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς πονηροὺς
NAS: will come forth and take out the wicked
KJV: and sever the wicked
INT: angels and will separate the evil

Matthew 25:32 V-FIA-3S
GRK: ἔθνη καὶ ἀφορίσει αὐτοὺς ἀπ'
NAS: before Him; and He will separate them from one another,
KJV: and he shall separate them
INT: nations and he will separate them from

Matthew 25:32 V-PIA-3S
GRK: ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα
NAS: as the shepherd separates the sheep
KJV: a shepherd divideth [his] sheep
INT: the shepherd separates the sheep

Luke 6:22 V-ASA-3P
GRK: καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ
NAS: hate you, and ostracize you, and insult
KJV: when they shall separate you
INT: and when they shall cut off you and

Acts 13:2 V-AMA-2P
GRK: τὸ ἅγιον Ἀφορίσατε δή μοι
NAS: said, Set apart for Me Barnabas
KJV: said, Separate me Barnabas
INT: Holy Set apart indeed to me

Acts 19:9 V-AIA-3S
GRK: ἀπ' αὐτῶν ἀφώρισεν τοὺς μαθητάς
NAS: he withdrew from them and took away the disciples,
KJV: them, and separated the disciples,
INT: from them he separated the disciples

Romans 1:1 V-RPM/P-NMS
GRK: κλητὸς ἀπόστολος ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον
NAS: [as] an apostle, set apart for the gospel
KJV: [to be] an apostle, separated unto
INT: a called apostle set apart for [the] gospel

2 Corinthians 6:17 V-AMP-2P
GRK: αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε λέγει Κύριος
NAS: OUT FROM THEIR MIDST AND BE SEPARATE, says
KJV: and be ye separate, saith
INT: of them and be separated says [the] Lord

Galatians 1:15 V-APA-NMS
GRK: θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ
NAS: But when God, who had set me apart [even] from my mother's
KJV: God, who separated me from
INT: God having selected me from

Galatians 2:12 V-IIA-3S
GRK: ὑπέστελλεν καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν φοβούμενος
NAS: he [began] to withdraw and hold himself
KJV: and separated himself,
INT: he was drawing back and was separating himself being afraid of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page