2607. καταγινώσκω (kataginóskó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2607. καταγινώσκω (kataginóskó) — 3 Occurrences

Galatians 2:11 V-RPM/P-NMS
GRK: ἀντέστην ὅτι κατεγνωσμένος ἦν
NAS: because he stood condemned.
KJV: because he was to be blamed.
INT: I opposed because to be condemned he was

1 John 3:20 V-PSA-3S
GRK: ὅτι ἐὰν καταγινώσκῃ ἡμῶν ἡ
NAS: our heart condemns us; for God
KJV: our heart condemn us, God
INT: that if should condemn our

1 John 3:21 V-PSA-3S
GRK: ἡμῶν μὴ καταγινώσκῃ παρρησίαν ἔχομεν
NAS: our heart does not condemn us, we have
KJV: our heart condemn us not,
INT: of us not should condemn boldness we have

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page