1265. διαμένω (diamenó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1265. διαμένω (diamenó) — 5 Occurrences

Luke 1:22 V-IIA-3S
GRK: αὐτοῖς καὶ διέμενεν κωφός
NAS: and he kept making signs to them, and remained mute.
KJV: unto them, and remained speechless.
INT: to them and remained mute

Luke 22:28 V-RPA-NMP
GRK: ἐστε οἱ διαμεμενηκότες μετ' ἐμοῦ
NAS: You are those who have stood by Me in My trials;
KJV: are they which have continued with
INT: are they who have continued with me

Galatians 2:5 V-ASA-3S
GRK: τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς ὑμᾶς
NAS: of the gospel would remain with you.
KJV: of the gospel might continue with
INT: of the gospel might continue with you

Hebrews 1:11 V-PIA-2S
GRK: σὺ δὲ διαμένεις καὶ πάντες
NAS: THEY WILL PERISH, BUT YOU REMAIN; AND THEY ALL
KJV: but thou remainest; and they all
INT: you however remain and [they] all

2 Peter 3:4 V-PIA-3S
GRK: πάντα οὕτως διαμένει ἀπ' ἀρχῆς
NAS: all continues just
INT: all things thus continue from [the] beginning

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page