διεμαρτύρατο
Englishman's Concordance
διεμαρτύρατο (diemartyrato) — 2 Occurrences

Acts 2:40 V-AIM-3S
GRK: λόγοις πλείοσιν διεμαρτύρατο καὶ παρεκάλει
NAS: words he solemnly testified and kept on exhorting
KJV: other words did he testify and exhort,
INT: words many he earnestly testified and exhorted

Hebrews 2:6 V-AIM-3S
GRK: διεμαρτύρατο δέ πού
NAS: But one has testified somewhere,
KJV: in a certain place testified, saying,
INT: fully testified moreover somewhere

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page