κενόν
Englishman's Concordance
κενόν (kenon) — 9 Occurrences

Mark 12:3 Adj-AMS
GRK: καὶ ἀπέστειλαν κενόν
NAS: him and sent him away empty-handed.
KJV: and sent [him] away empty.
INT: and sent [him] away empty-handed

Luke 20:10 Adj-AMS
GRK: αὐτὸν δείραντες κενόν
NAS: him and sent him away empty-handed.
KJV: him, and sent [him] away empty.
INT: him having beaten empty-handed

Luke 20:11 Adj-AMS
GRK: ἀτιμάσαντες ἐξαπέστειλαν κενόν
NAS: and sent him away empty-handed.
KJV: and sent [him] away empty.
INT: having dishonored [him] sent [him] away empty

1 Corinthians 15:14 Adj-NNS
GRK: οὐκ ἐγήγερται κενὸν ἄρα καὶ
NAS: our preaching is vain, your faith
KJV: [is] our preaching vain, and your
INT: not has been raised vain then also

2 Corinthians 6:1 Adj-ANS
GRK: μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν
NAS: the grace of God in vain--
KJV: of God in vain.
INT: not in vain the grace

Galatians 2:2 Adj-AMS
GRK: πως εἰς κενὸν τρέχω ἢ
NAS: or had run, in vain.
KJV: had run, in vain.
INT: hardly in vain I should be running or

Philippians 2:16 Adj-ANS
GRK: οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμον οὐδὲ
NAS: because I did not run in vain nor toil
KJV: run in vain, neither laboured
INT: not in vain I ran nor

Philippians 2:16 Adj-ANS
GRK: οὐδὲ εἰς κενὸν ἐκοπίασα
NAS: nor toil in vain.
KJV: laboured in vain.
INT: nor in vain toiled

1 Thessalonians 3:5 Adj-ANS
GRK: καὶ εἰς κενὸν γένηται ὁ
NAS: you, and our labor would be in vain.
KJV: be in vain.
INT: and to void should become the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page