κελεύσας
Englishman's Concordance
κελεύσας (keleusas) — 3 Occurrences

Matthew 14:19 V-APA-NMS
GRK: καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους
NAS: Ordering the people to sit down
KJV: And he commanded the multitude
INT: And having commanded the crowds

Acts 23:35 V-APA-NMS
GRK: σου παραγένωνται κελεύσας ἐν τῷ
NAS: also, giving orders for him to be kept
KJV: come. And he commanded him to be kept
INT: of you might have arrived having commanded in the

Acts 24:8 V-APA-NMS
GRK: κελεύσας τούς κατηγόρους
KJV: Commanding his
INT: Commanding the accusers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page