4879. συναπάγω (sunapagó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4879. συναπάγω (sunapagó) — 3 Occurrences

Romans 12:16 V-PPM-NMP
GRK: τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόμενοι μὴ γίνεσθε
NAS: in mind, but associate with the lowly.
KJV: but condescend to men of low estate.
INT: with the lowly going along not be

Galatians 2:13 V-AIP-3S
GRK: καὶ Βαρνάβας συναπήχθη αὐτῶν τῇ
NAS: Barnabas was carried away by their hypocrisy.
KJV: also was carried away with their
INT: even Barnabas was carried away of them by the

2 Peter 3:17 V-APP-NMP
GRK: ἀθέσμων πλάνῃ συναπαχθέντες ἐκπέσητε τοῦ
NAS: so that you are not carried away by the error
KJV: ye also, being led away with the error
INT: lawless [ones] error having been led away you should fall from the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page