συναναμίγνυσθαι
Englishman's Concordance
συναναμίγνυσθαι (synanamignysthai) — 3 Occurrences

1 Corinthians 5:9 V-PNM
GRK: ἐπιστολῇ μὴ συναναμίγνυσθαι πόρνοις
NAS: you in my letter not to associate with immoral people;
KJV: not to company with fornicators:
INT: letter not to associate with the sexually immoral

1 Corinthians 5:11 V-PNM
GRK: ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι ἐάν τις
NAS: I wrote to you not to associate with any
KJV: not to keep company, if
INT: to you not to associate with [him] if anyone

2 Thessalonians 3:14 V-PNM
GRK: σημειοῦσθε μὴ συναναμίγνυσθαι αὐτῷ ἵνα
NAS: of that person and do not associate with him, so
KJV: have no company with him, that
INT: take note not to mix with him that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page