συνανέκειντο
Englishman's Concordance
συνανέκειντο (synanekeinto) — 2 Occurrences

Matthew 9:10 V-IIM/P-3P
GRK: ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ
NAS: came and were dining with Jesus
KJV: sinners came and sat down with him and
INT: sinners having come were reclining [at table] with Jesus

Mark 2:15 V-IIM/P-3P
GRK: καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ
NAS: and sinners were dining with Jesus
KJV: sat also together with Jesus and
INT: and sinners were reclining [at table] with Jesus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page