συνανακειμένους
Englishman's Concordance
συνανακειμένους (synanakeimenous) — 1 Occurrence

Matthew 14:9 V-PPM/P-AMP
GRK: καὶ τοὺς συνανακειμένους ἐκέλευσεν δοθῆναι
NAS: of his oaths, and because of his dinner guests.
KJV: and them which sat with him at meat, he commanded
INT: and those who reclined with [him at table] he commanded [it] to be given

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page