συνανακείμενοι
Englishman's Concordance
συνανακείμενοι (synanakeimenoi) — 1 Occurrence

Luke 7:49 V-PPM/P-NMP
GRK: ἤρξαντο οἱ συνανακείμενοι λέγειν ἐν
NAS: Those who were reclining [at the table] with Him began
KJV: And they that sat at meat with him began
INT: began those reclining with [him] to say within

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page