ἐτῶν
Englishman's Concordance
ἐτῶν (etōn) — 15 Occurrences

Mark 5:42 N-GNP
GRK: ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα καὶ
NAS: for she was twelve years old. And immediately
KJV: [of the age] of twelve years. And
INT: she was indeed of years twelve And

Luke 2:37 N-GNP
GRK: χήρα ἕως ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων
NAS: and then as a widow to the age of eighty-four.
KJV: and four years, which
INT: [was] a widow about years eighty [and] four

Luke 2:42 N-GNP
GRK: ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα ἀναβαινόντων
KJV: he was twelve years old, they went up
INT: when he was years [old] twelve having gone up

Luke 3:23 N-GNP
GRK: ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα ὢν
NAS: thirty years of age, being,
KJV: about thirty years of age, being (as
INT: beginning [to be] about years [old] thirty being

Luke 8:42 N-GNP
GRK: αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα καὶ
NAS: twelve years old, and she was dying.
KJV: about twelve years of age, and she
INT: to him about years [old] twelve and

Luke 8:43 N-GNP
GRK: αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα ἥτις
NAS: for twelve years, and could
INT: of blood for years twelve who

Acts 4:22 N-GNP
GRK: ἐτῶν γὰρ ἦν
NAS: than forty years old on whom
KJV: above forty years old, on whom
INT: years indeed was

Acts 7:30 N-GNP
GRK: Καὶ πληρωθέντων ἐτῶν τεσσεράκοντα ὤφθη
NAS: After forty years had passed,
KJV: when forty years were expired,
INT: And having been passed years forty appeared

Acts 9:33 N-GNP
GRK: Αἰνέαν ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον
NAS: eight years, for he was paralyzed.
KJV: his bed eight years, and was
INT: Aeneas for years eight lying

Acts 24:10 N-GNP
GRK: Ἐκ πολλῶν ἐτῶν ὄντα σε
NAS: that for many years you have been
KJV: of many years a judge unto this
INT: For many years as being you

Acts 24:17 N-GNP
GRK: δι' ἐτῶν δὲ πλειόνων
NAS: after several years I came to bring
KJV: after many years I came to bring
INT: after years moreover many

Romans 15:23 N-GNP
GRK: ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν
NAS: for many years a longing
KJV: these many years to come
INT: for many years

2 Corinthians 12:2 N-GNP
GRK: Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων εἴτε
NAS: who fourteen years ago--
KJV: above fourteen years ago, (whether
INT: Christ ago years fourteen whether

Galatians 2:1 N-GNP
GRK: διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην
NAS: an interval of fourteen years I went
KJV: Then fourteen years after I went up
INT: after fourteen years again I went up

1 Timothy 5:9 N-GNP
GRK: μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα
NAS: than sixty years old, [having been] the wife
KJV: threescore years old, having been
INT: not less than years sixty being

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page