600. ἀποκαθίστημι (apokathistémi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 600. ἀποκαθίστημι (apokathistémi) — 8 Occurrences

Matthew 12:13 V-AIP-3S
GRK: ἐξέτεινεν καὶ ἀπεκατεστάθη ὑγιὴς ὡς
NAS: He stretched it out, and it was restored to normal,
KJV: and it was restored whole,
INT: he stretched [it] out and it was restored sound as

Matthew 17:11 V-FIA-3S
GRK: ἔρχεται καὶ ἀποκαταστήσει πάντα
NAS: is coming and will restore all things;
KJV: come, and restore all things.
INT: comes and will restore all things

Mark 3:5 V-AIP-3S
GRK: ἐξέτεινεν καὶ ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ
NAS: it out, and his hand was restored.
KJV: his hand was restored whole as
INT: he stretched out [it] and was restored the hand

Mark 8:25 V-AIA-3S
GRK: διέβλεψεν καὶ ἀπεκατέστη καὶ ἐνέβλεπεν
NAS: and he looked intently and was restored, and [began] to see
KJV: look up: and he was restored, and saw
INT: he opened his eyes and he was restored and looked on

Mark 9:12 V-PIA-3S
GRK: ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστάνει πάντα καὶ
NAS: come and restore all things.
KJV: first, and restoreth all things;
INT: having come first restores all things and

Luke 6:10 V-AIP-3S
GRK: ἐποίησεν καὶ ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ
NAS: [so]; and his hand was restored.
KJV: his hand was restored whole as
INT: he did and was restored the hand

Acts 1:6 V-PIA-2S
GRK: χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν
NAS: time You are restoring the kingdom
KJV: time restore again the kingdom
INT: time this restore you the kingdom

Hebrews 13:19 V-ASP-2S
GRK: ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῶ ὑμῖν
NAS: so that I may be restored to you the sooner.
KJV: that I may be restored to you
INT: that more quickly I might be restored to you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page