1817. ἐξανίστημι (exanistémi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1817. ἐξανίστημι (exanistémi) — 3 Occurrences

Mark 12:19 V-ASA-3S
GRK: γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ
NAS: THE WIFE AND RAISE UP CHILDREN
KJV: wife, and raise up seed unto his
INT: wife and raise up seed for the

Luke 20:28 V-ASA-3S
GRK: γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ
NAS: THE WIFE AND RAISE UP CHILDREN
KJV: his wife, and raise up seed unto his
INT: wife and should raise up seed to the

Acts 15:5 V-AIA-3P
GRK: Ἐξανέστησαν δέ τινες
NAS: who had believed stood up, saying,
KJV: But there rose up certain of
INT: rose up moreover certain

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page