4863. συνάγω (sunagó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4863. συνάγω (sunagó) — 59 Occurrences

Matthew 2:4 V-APA-NMS
GRK: καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς
NAS: Gathering together all
KJV: of the people together, he demanded
INT: And having gathered together all the

Matthew 3:12 V-FIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ συνάξει τὸν σῖτον
NAS: His threshing floor; and He will gather His wheat
KJV: floor, and gather his wheat
INT: of him and will gather the wheat

Matthew 6:26 V-PIA-3P
GRK: θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας
NAS: nor gather into barns,
KJV: do they reap, nor gather into barns;
INT: do they reap nor do they gather into barns

Matthew 12:30 V-PPA-NMS
GRK: ὁ μὴ συνάγων μετ' ἐμοῦ
NAS: He who is not with Me is against Me; and he who does not gather with Me scatters.
KJV: me; and he that gathereth not with
INT: he who not gathers with me

Matthew 13:2 V-AIP-3P
GRK: καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν
NAS: crowds gathered to Him, so
KJV: multitudes were gathered together unto
INT: And were gathered together to him

Matthew 13:30 V-PMA-2P
GRK: δὲ σῖτον συναγάγετε εἰς τὴν
NAS: to burn them up; but gather the wheat
KJV: them: but gather the wheat into
INT: and [the] wheat bring together into the

Matthew 13:47 V-APA-DFS
GRK: παντὸς γένους συναγαγούσῃ
NAS: into the sea, and gathering [fish] of every
KJV: the sea, and gathered of every
INT: every kind having gathered together

Matthew 18:20 V-RPM/P-NMP
GRK: ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ
NAS: three have gathered together in My name,
KJV: three are gathered together in my
INT: or three gathered together unto

Matthew 22:10 V-AIA-3P
GRK: τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας οὓς
NAS: out into the streets and gathered together all
KJV: the highways, and gathered together all
INT: the highways brought together all as many as

Matthew 22:34 V-AIP-3P
GRK: τοὺς Σαδδουκαίους συνήχθησαν ἐπὶ τὸ
NAS: the Sadducees, they gathered themselves together.
KJV: to silence, they were gathered together.
INT: the Sadducees were gathered together the

Matthew 22:41 V-RPM/P-GMP
GRK: Συνηγμένων δὲ τῶν
NAS: while the Pharisees were gathered together, Jesus
KJV: the Pharisees were gathered together, Jesus
INT: having been assembled together moreover the

Matthew 24:28 V-FIP-3P
GRK: πτῶμα ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί
NAS: is, there the vultures will gather.
KJV: will the eagles be gathered together.
INT: carcass there will be gathered the vultures

Matthew 25:24 V-PPA-NMS
GRK: ἔσπειρας καὶ συνάγων ὅθεν οὐ
NAS: you did not sow and gathering where
KJV: sown, and gathering where thou hast
INT: you did sow and gathering from where not

Matthew 25:26 V-PIA-1S
GRK: ἔσπειρα καὶ συνάγω ὅθεν οὐ
NAS: I did not sow and gather where
KJV: not, and gather where I have
INT: I sowed and gather from where not

Matthew 25:32 V-FIP-3P
GRK: καὶ συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ
NAS: the nations will be gathered before
KJV: him shall be gathered all
INT: and will be gathered before him

Matthew 25:35 V-AIA-2P
GRK: ἤμην καὶ συνηγάγετέ με
NAS: I was a stranger, and you invited Me in;
KJV: ye took me in:
INT: I was and you took in me

Matthew 25:38 V-AIA-1P
GRK: ξένον καὶ συνηγάγομεν ἢ γυμνὸν
NAS: You a stranger, and invite You in, or
KJV: and took [thee] in? or
INT: a stranger and took [you] in or naked

Matthew 25:43 V-AIA-2P
GRK: καὶ οὐ συνηγάγετέ με γυμνὸς
NAS: I was a stranger, and you did not invite Me in; naked,
KJV: me not in: naked, and
INT: and not you took in me naked

Matthew 26:3 V-AIP-3P
GRK: Τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: of the people were gathered together in the court
KJV: Then assembled together the chief priests,
INT: Then were gathered together the chief priests

Matthew 26:57 V-AIP-3P
GRK: οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν
NAS: and the elders were gathered together.
KJV: and the elders were assembled.
INT: the elders were assembled

Matthew 27:17 V-RPM/P-GMP
GRK: συνηγμένων οὖν αὐτῶν
NAS: when the people gathered together, Pilate
KJV: when they were gathered together, Pilate
INT: Being gathered together Therefore of them

Matthew 27:27 V-AIA-3P
GRK: τὸ πραιτώριον συνήγαγον ἐπ' αὐτὸν
NAS: into the Praetorium and gathered the whole
KJV: the common hall, and gathered unto
INT: the praetorium gathered against him

Matthew 27:62 V-AIP-3P
GRK: τὴν παρασκευήν συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: and the Pharisees gathered together with Pilate,
KJV: Pharisees came together unto
INT: the preparation were gathered together the chief priests

Matthew 28:12 V-APP-NMP
GRK: καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν
NAS: And when they had assembled with the elders
KJV: And when they were assembled with
INT: And having been gathered together with the

Mark 2:2 V-AIP-3P
GRK: καὶ συνήχθησαν πολλοὶ ὥστε
NAS: And many were gathered together, so
KJV: many were gathered together, insomuch that
INT: and were gathered together many so that

Mark 4:1 V-PIM/P-3S
GRK: θάλασσαν καὶ συνάγεται πρὸς αὐτὸν
NAS: crowd gathered to Him that He got
KJV: and there was gathered unto
INT: sea And was gathered together to him

Mark 5:21 V-AIP-3S
GRK: τὸ πέραν συνήχθη ὄχλος πολὺς
NAS: crowd gathered around
KJV: much people gathered unto him:
INT: the other side was gathered a crowd great

Mark 6:30 V-PIM/P-3P
GRK: Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι
NAS: The apostles gathered together with Jesus;
KJV: the apostles gathered themselves together unto
INT: And are gathered together the apostles

Mark 7:1 V-PIM/P-3P
GRK: Καὶ συνάγονται πρὸς αὐτὸν
NAS: of the scribes gathered around
KJV: Then came together unto him
INT: And are gathered together to him

Luke 3:17 V-ANA
GRK: αὐτοῦ καὶ συναγαγεῖν τὸν σῖτον
NAS: His threshing floor, and to gather the wheat
KJV: floor, and will gather the wheat into
INT: of him and will gather the wheat

Luke 11:23 V-PPA-NMS
GRK: ὁ μὴ συνάγων μετ' ἐμοῦ
NAS: He who is not with Me is against Me; and he who does not gather with Me, scatters.
KJV: me: and he that gathereth not with
INT: he that not gathers with me

Luke 12:17 V-FIA-1S
GRK: ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς
NAS: no place to store my crops?'
KJV: no room where to bestow my fruits?
INT: I have where I will lay up the fruits

Luke 12:18 V-FIA-1S
GRK: οἰκοδομήσω καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα
NAS: and there I will store all
KJV: and there will I bestow all my
INT: will build and will lay up there all

Luke 15:13 V-APA-NMS
GRK: πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν πάντα ὁ
NAS: son gathered everything
KJV: all together, and took his journey
INT: many days having gathered together all the

Luke 22:66 V-AIP-3S
GRK: ἐγένετο ἡμέρα συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον
NAS: of the people assembled, both
KJV: and the scribes came together, and led
INT: it became day were gathered together the elderhood

John 4:36 V-PIA-3S
GRK: λαμβάνει καὶ συνάγει καρπὸν εἰς
NAS: wages and is gathering fruit
KJV: wages, and gathereth fruit unto
INT: receives and gathers fruit unto

John 6:12 V-AMA-2P
GRK: μαθηταῖς αὐτοῦ Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα
NAS: to His disciples, Gather up the leftover
KJV: disciples, Gather up the fragments
INT: disciples of him Gather together the having over and above

John 6:13 V-AIA-3P
GRK: συνήγαγον οὖν καὶ
NAS: So they gathered them up, and filled
KJV: Therefore they gathered [them] together, and
INT: They gathered together therefore also

John 11:47 V-AIA-3P
GRK: Συνήγαγον οὖν οἱ
NAS: and the Pharisees convened a council,
KJV: Then gathered the chief priests and
INT: Gathered therefore the

John 11:52 V-ASA-3S
GRK: τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν
NAS: that He might also gather together into one
KJV: also he should gather together in
INT: who having been scattered he might gather together into one

John 15:6 V-PIA-3P
GRK: ἐξηράνθη καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ
NAS: and dries up; and they gather them, and cast
KJV: is withered; and men gather them, and
INT: is dried up and they gather them and

John 18:2 V-AIP-3S
GRK: ὅτι πολλάκις συνήχθη Ἰησοῦς ἐκεῖ
NAS: had often met there
KJV: Jesus ofttimes resorted thither with
INT: because often gathered together Jesus there

Acts 4:5 V-ANP
GRK: τὴν αὔριον συναχθῆναι αὐτῶν τοὺς
NAS: and scribes were gathered together in Jerusalem;
INT: the next day were gathered together their the

Acts 4:26 V-AIP-3P
GRK: οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ
NAS: AND THE RULERS WERE GATHERED TOGETHER
KJV: the rulers were gathered together
INT: the rulers were gathered together

Acts 4:27 V-AIP-3P
GRK: συνήχθησαν γὰρ ἐπ'
NAS: city there were gathered together against
KJV: of Israel, were gathered together,
INT: were gathered together indeed truly

Acts 4:31 V-RPM/P-NMP
GRK: ᾧ ἦσαν συνηγμένοι καὶ ἐπλήσθησαν
NAS: where they had gathered together was shaken,
KJV: they were assembled together; and
INT: which they were assembled and they were filled with

Acts 11:26 V-ANP
GRK: ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ
NAS: year they met with the church
KJV: they assembled themselves with
INT: a year whole were gathered together in the

Acts 13:44 V-AIP-3S
GRK: ἡ πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν
NAS: city assembled to hear
KJV: city together to hear
INT: the city was gathered together to hear the

Acts 14:27 V-APA-NMP
GRK: δὲ καὶ συναγαγόντες τὴν ἐκκλησίαν
NAS: When they had arrived and gathered the church
KJV: the church together, they rehearsed
INT: moreover and having gathered together the church

Acts 15:6 V-AIP-3P
GRK: Συνήχθησάν τε οἱ
NAS: and the elders came together to look
KJV: elders came together for to consider
INT: Were gathered together moreover the

Acts 15:30 V-APA-NMP
GRK: Ἀντιόχειαν καὶ συναγαγόντες τὸ πλῆθος
NAS: to Antioch; and having gathered the congregation
KJV: the multitude together, they delivered
INT: Antioch and having gathered the multitude

Acts 20:7 V-RPM/P-GMP
GRK: τῶν σαββάτων συνηγμένων ἡμῶν κλάσαι
NAS: day of the week, when we were gathered together to break
KJV: when the disciples came together to break
INT: of the week having come together we to break

Acts 20:8 V-RPM/P-NMP
GRK: οὗ ἦμεν συνηγμένοι
NAS: where we were gathered together.
KJV: where they were gathered together.
INT: where there were assembled

1 Corinthians 5:4 V-APP-GMP
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦ συναχθέντων ὑμῶν καὶ
NAS: Jesus, when you are assembled, and I with you in spirit,
KJV: when ye are gathered together, and
INT: of us Jesus having been gathered together you and

Revelation 16:14 V-ANA
GRK: οἰκουμένης ὅλης συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς
NAS: world, to gather them together for the war
KJV: of the whole world, to gather them to
INT: habitable [world] whole to gather together them unto

Revelation 16:16 V-AIA-3S
GRK: καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς
NAS: And they gathered them together to the place
KJV: he gathered them together into a place
INT: And he gathered together them to

Revelation 19:17 V-AMP-2P
GRK: μεσουρανήματι Δεῦτε συνάχθητε εἰς τὸ
NAS: Come, assemble for the great
KJV: and gather yourselves together unto
INT: mid-heaven Come gather yourselves to the

Revelation 19:19 V-RPM/P-ANP
GRK: στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι τὸν
NAS: and their armies assembled to make
KJV: armies, gathered together to make
INT: armies of them gathered together to make

Revelation 20:8 V-ANA
GRK: καὶ Μαγώγ συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς
NAS: and Magog, to gather them together for the war;
KJV: to gather them together to battle:
INT: and Magog to gather together them unto

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page