4864. συναγωγή (sunagógé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4864. συναγωγή (sunagógé) — 56 Occurrences

Matthew 4:23 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ
NAS: teaching in their synagogues and proclaiming
KJV: in their synagogues, and preaching
INT: in the synagogues of them and

Matthew 6:2 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν
NAS: do in the synagogues and in the streets,
KJV: do in the synagogues and in
INT: in the synagogues and in

Matthew 6:5 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν
NAS: and pray in the synagogues and on the street
KJV: standing in the synagogues and in
INT: in the synagogues and on

Matthew 9:35 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ
NAS: teaching in their synagogues and proclaiming
KJV: in their synagogues, and preaching
INT: in the synagogues of them and

Matthew 10:17 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν
NAS: and scourge you in their synagogues;
KJV: in their synagogues;
INT: in the synagogues of them they will flog

Matthew 12:9 N-AFS
GRK: εἰς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν
NAS: He went into their synagogue.
KJV: into their synagogue:
INT: into the synagogue of them

Matthew 13:54 N-DFS
GRK: ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ὥστε
NAS: and [began] teaching them in their synagogue, so
KJV: in their synagogue, insomuch that they
INT: in the synagogue of them so that

Matthew 23:6 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς
NAS: and the chief seats in the synagogues,
KJV: the chief seats in the synagogues,
INT: in the synagogues

Matthew 23:34 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ
NAS: of them you will scourge in your synagogues, and persecute
KJV: in your synagogues, and persecute
INT: in the synagogues of you and

Mark 1:21 N-AFS
GRK: εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν
NAS: He entered the synagogue and [began] to teach.
KJV: into the synagogue, and taught.
INT: into the synagogue he taught

Mark 1:23 N-DFS
GRK: ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος
NAS: there was a man in their synagogue with an unclean
KJV: in their synagogue a man with
INT: in the synagogue of them a man

Mark 1:29 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον
NAS: after they came out of the synagogue, they came
KJV: out of the synagogue, they entered
INT: out of the synagogue having gone forth they came

Mark 1:39 N-AFP
GRK: εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν εἰς
NAS: And He went into their synagogues throughout
KJV: in their synagogues throughout all
INT: in the synagogues of them in

Mark 3:1 N-AFS
GRK: εἰς τὴν συναγωγήν καὶ ἦν
NAS: again into a synagogue; and a man
KJV: into the synagogue; and
INT: into the synagogue and there was

Mark 6:2 N-DFS
GRK: ἐν τῇ συναγωγῇ καὶ οἱ
NAS: to teach in the synagogue; and the many
KJV: to teach in the synagogue: and many
INT: in the synagogue and

Mark 12:39 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας
NAS: and chief seats in the synagogues and places of honor
KJV: in the synagogues, and
INT: in the synagogues and first places

Mark 13:9 N-AFP
GRK: καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε καὶ
NAS: and you will be flogged in [the] synagogues, and you will stand
KJV: in the synagogues ye shall be beaten:
INT: and to synagogues you will be beaten and

Luke 4:15 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν δοξαζόμενος
NAS: And He [began] teaching in their synagogues and was praised
KJV: their synagogues, being glorified
INT: in the synagogues of them being glorified

Luke 4:16 N-AFS
GRK: εἰς τὴν συναγωγήν καὶ ἀνέστη
NAS: He entered the synagogue on the Sabbath,
KJV: into the synagogue on
INT: into the synagogue and stood up

Luke 4:20 N-DFS
GRK: ἐν τῇ συναγωγῇ ἦσαν ἀτενίζοντες
NAS: of all in the synagogue were fixed
KJV: in the synagogue were fastened
INT: in the synagogue were fixed upon

Luke 4:28 N-DFS
GRK: ἐν τῇ συναγωγῇ ἀκούοντες ταῦτα
NAS: And all [the people] in the synagogue were filled
KJV: in the synagogue, when they heard
INT: in the synagogue hearing these things

Luke 4:33 N-DFS
GRK: ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος
NAS: In the synagogue there was a man
KJV: And in the synagogue there was a man,
INT: in the synagogue was a man

Luke 4:38 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς συναγωγῆς εἰσῆλθεν εἰς
NAS: He got up and [left] the synagogue, and entered
KJV: out of the synagogue, and entered
INT: out of the synagogue he entered into

Luke 4:44 N-AFP
GRK: εἰς τὰς συναγωγὰς τῆς Ἰουδαίας
NAS: He kept on preaching in the synagogues of Judea.
KJV: in the synagogues of Galilee.
INT: in the synagogues of Galilee

Luke 6:6 N-AFS
GRK: εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ διδάσκειν
NAS: He entered the synagogue and was teaching;
KJV: entered into the synagogue and taught:
INT: into the synagogue and taught

Luke 7:5 N-AFS
GRK: καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ᾠκοδόμησεν
NAS: and it was he who built us our synagogue.
KJV: hath built us a synagogue.
INT: and the synagogue he built

Luke 8:41 N-GFS
GRK: ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν καὶ
NAS: and he was an official of the synagogue; and he fell
KJV: a ruler of the synagogue: and
INT: a ruler of the synagogue was and

Luke 11:43 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοὺς
NAS: the chief seats in the synagogues and the respectful greetings
KJV: in the synagogues, and
INT: in the synagogues and the

Luke 12:11 N-AFP
GRK: ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς
NAS: you before the synagogues and the rulers
KJV: unto the synagogues, and
INT: before the synagogues and the

Luke 13:10 N-GFP
GRK: μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς
NAS: in one of the synagogues on the Sabbath.
KJV: one of the synagogues on
INT: one of the synagogues on the

Luke 20:46 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας
NAS: and chief seats in the synagogues and places of honor
KJV: in the synagogues, and
INT: in the synagogues and first places

Luke 21:12 N-AFP
GRK: εἰς τὰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς
NAS: you, delivering you to the synagogues and prisons,
KJV: [you] up to the synagogues, and
INT: to the synagogues and prisons

John 6:59 N-DFS
GRK: εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν
NAS: He said in the synagogue as He taught
KJV: in the synagogue, as he taught
INT: he said in [the] synagogue teaching in

John 18:20 N-DFS
GRK: ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν
NAS: taught in synagogues and in the temple,
KJV: taught in the synagogue, and in
INT: taught in synagogue and in

Acts 6:9 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς συναγωγῆς τῆς λεγομένης
NAS: from what was called the Synagogue of the Freedmen,
KJV: of the synagogue, which
INT: of the synagogue called

Acts 9:2 N-AFP
GRK: πρὸς τὰς συναγωγάς ὅπως ἐάν
NAS: for letters from him to the synagogues at Damascus,
KJV: Damascus to the synagogues, that if
INT: to the synagogues so that if

Acts 9:20 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσεν τὸν
NAS: Jesus in the synagogues, saying,
KJV: Christ in the synagogues, that he
INT: in the synagogues he was proclaiming

Acts 13:5 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν Ἰουδαίων
NAS: of God in the synagogues of the Jews;
KJV: in the synagogues of the Jews:
INT: in the synagogues of the Jews

Acts 13:14 N-AFS
GRK: εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ
NAS: they went into the synagogue and sat down.
KJV: into the synagogue on the sabbath
INT: into the synagogue on the day

Acts 13:43 N-GFS
GRK: δὲ τῆς συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ
NAS: Now when [the meeting of] the synagogue had broken
KJV: Now when the congregation was broken up,
INT: moreover the synagogue followed many

Acts 14:1 N-AFS
GRK: εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων
NAS: they entered the synagogue of the Jews
KJV: into the synagogue of the Jews,
INT: into the synagogue of the Jews

Acts 15:21 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς κατὰ πᾶν
NAS: him, since he is read in the synagogues every
KJV: in the synagogues every
INT: in the synagogues on every

Acts 17:1 N-NFS
GRK: ὅπου ἦν συναγωγὴ τῶν Ἰουδαίων
NAS: where there was a synagogue of the Jews.
KJV: where was a synagogue of the Jews:
INT: where was synagogue of the Jews

Acts 17:10 N-AFS
GRK: εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων
NAS: they went into the synagogue of the Jews.
KJV: into the synagogue of the Jews.
INT: into the synagogue of the Jews

Acts 17:17 N-DFS
GRK: ἐν τῇ συναγωγῇ τοῖς Ἰουδαίοις
NAS: he was reasoning in the synagogue with the Jews
KJV: in the synagogue with the Jews,
INT: in the synagogue with the Jews

Acts 18:4 N-DFS
GRK: ἐν τῇ συναγωγῇ κατὰ πᾶν
NAS: And he was reasoning in the synagogue every
KJV: in the synagogue every
INT: in the synagogue on every

Acts 18:7 N-DFS
GRK: συνομοροῦσα τῇ συναγωγῇ
NAS: house was next to the synagogue.
KJV: house joined hard to the synagogue.
INT: adjoining the synagogue

Acts 18:19 N-AFS
GRK: εἰς τὴν συναγωγὴν διελέξατο τοῖς
NAS: entered the synagogue and reasoned
KJV: into the synagogue, and reasoned with
INT: into the synagogue reasoned with the

Acts 18:26 N-DFS
GRK: ἐν τῇ συναγωγῇ ἀκούσαντες δὲ
NAS: to speak out boldly in the synagogue. But when Priscilla
KJV: in the synagogue: whom
INT: in the synagogue having heard moreover

Acts 19:8 N-AFS
GRK: εἰς τὴν συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ
NAS: And he entered the synagogue and continued speaking out boldly
KJV: into the synagogue, and spake boldly
INT: into the synagogue he spoke boldly for

Acts 22:19 N-AFP
GRK: κατὰ τὰς συναγωγὰς τοὺς πιστεύοντας
NAS: understand that in one synagogue after another
KJV: in every synagogue them that believed
INT: in every of those synagogues those believing

Acts 24:12 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς οὔτε κατὰ
NAS: nor in the synagogues, nor
KJV: neither in the synagogues, nor in
INT: in the synagogues nor in

Acts 26:11 N-AFP
GRK: πάσας τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν
NAS: in all the synagogues, I tried to force
KJV: every synagogue, and compelled
INT: all the synagogues often punishing

James 2:2 N-AFS
GRK: εἰσέλθῃ εἰς συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ
NAS: comes into your assembly with a gold ring
KJV: your assembly a man
INT: might have come into assembly of you a man

Revelation 2:9 N-NFS
GRK: εἰσίν ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ
NAS: they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan.
KJV: not, but [are] the synagogue of Satan.
INT: are but a synagogue of Satan

Revelation 3:9 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ Σατανᾶ
NAS: I will cause [those] of the synagogue of Satan,
KJV: them of the synagogue of Satan,
INT: of the synagogue of Satan

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page