5509. χιτών (chitón)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5509. χιτών (chitón) — 11 Occurrences

Matthew 5:40 N-AMS
GRK: καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν
NAS: you and take your shirt, let him have
KJV: take away thy coat, let him
INT: and the tunic of you take

Matthew 10:10 N-AMP
GRK: μηδὲ δύο χιτῶνας μηδὲ ὑποδήματα
NAS: even two coats, or sandals,
KJV: neither two coats, neither shoes,
INT: nor two tunics nor sandals

Mark 6:9 N-AMP
GRK: ἐνδύσησθε δύο χιτῶνας
NAS: on two tunics.
KJV: put on two coats.
INT: put on two tunics

Mark 14:63 N-AMP
GRK: διαρρήξας τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ λέγει
NAS: Tearing his clothes, the high priest
KJV: rent his clothes, and saith, What
INT: having torn the garments of him says

Luke 3:11 N-AMP
GRK: ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω τῷ
NAS: two tunics is to share
KJV: two coats, let him impart
INT: has two tunics let him impart to him that

Luke 6:29 N-AMS
GRK: καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς
NAS: do not withhold your shirt from him either.
KJV: forbid not [to take thy] coat also.
INT: also the tunic not do withhold

Luke 9:3 N-AMP
GRK: ἀνὰ δύο χιτῶνας ἔχειν
NAS: two tunics apiece.
KJV: have two coats apiece.
INT: apiece two tunics to have

John 19:23 N-AMS
GRK: καὶ τὸν χιτῶνα ἦν δὲ
NAS: soldier and [also] the tunic; now
KJV: and also [his] coat: now
INT: and the tunic was moreover

John 19:23 N-NMS
GRK: δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος ἐκ
NAS: now the tunic was seamless,
KJV: now the coat was
INT: moreover the tunic seamless from

Acts 9:39 N-AMP
GRK: καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια
NAS: all the tunics and garments
KJV: and shewing the coats and garments
INT: and showing tunics and garments

Jude 1:23 N-AMS
GRK: σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτῶνα
NAS: even the garment polluted
KJV: hating even the garment spotted by
INT: flesh spotted clothing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page