5266. ὑπόδημα (hupodéma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5266. ὑπόδημα (hupodéma) — 10 Occurrences

Matthew 3:11 N-ANP
GRK: ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι αὐτὸς
NAS: to remove His sandals; He will baptize
KJV: I, whose shoes I am not
INT: fit the sandals to carry he

Matthew 10:10 N-ANP
GRK: χιτῶνας μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ ῥάβδον
NAS: coats, or sandals, or a staff;
KJV: coats, neither shoes, nor yet staves:
INT: tunics nor sandals nor a staff

Mark 1:7 N-GNP
GRK: ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ
NAS: and untie the thong of His sandals.
INT: strap of the sandals of him

Luke 3:16 N-GNP
GRK: ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ αὐτὸς
NAS: the thong of His sandals; He will baptize
KJV: the latchet of whose shoes I am not
INT: strap of the sandals of him he

Luke 10:4 N-ANP
GRK: πήραν μὴ ὑποδήματα καὶ μηδένα
NAS: bag, no shoes; and greet no one
KJV: scrip, nor shoes: and salute
INT: bag nor sandals and no one

Luke 15:22 N-ANP
GRK: αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς
NAS: on his hand and sandals on his feet;
KJV: hand, and shoes on [his] feet:
INT: of him and sandals for his

Luke 22:35 N-GNP
GRK: πήρας καὶ ὑποδημάτων μή τινος
NAS: and bag and sandals, you did not lack
KJV: scrip, and shoes, lacked ye
INT: bag and sandals not anything

John 1:27 N-GNS
GRK: ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος
NAS: of whose sandal I am
KJV: me, whose shoe's latchet I
INT: strap of the sandal

Acts 7:33 N-ANS
GRK: Λῦσον τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν
NAS: TO HIM, 'TAKE OFF THE SANDALS FROM YOUR FEET,
KJV: Put off thy shoes from thy
INT: Take off the sandal of the of feet

Acts 13:25 N-ANS
GRK: ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν
NAS: after me the sandals of whose
KJV: me, whose shoes of [his] feet I am
INT: worthy the sandal of the feet

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page