ὑποδημάτων
Englishman's Concordance
ὑποδημάτων (hypodēmatōn) — 3 Occurrences

Mark 1:7 N-GNP
GRK: ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ
NAS: and untie the thong of His sandals.
INT: strap of the sandals of him

Luke 3:16 N-GNP
GRK: ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ αὐτὸς
NAS: the thong of His sandals; He will baptize
KJV: the latchet of whose shoes I am not
INT: strap of the sandals of him he

Luke 22:35 N-GNP
GRK: πήρας καὶ ὑποδημάτων μή τινος
NAS: and bag and sandals, you did not lack
KJV: scrip, and shoes, lacked ye
INT: bag and sandals not anything

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page