2266. Ἡρωδιάς (Héródias)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2266. Ἡρωδιάς (Héródias) — 6 Occurrences

Matthew 14:3 N-AFS
GRK: ἀπέθετο διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα
NAS: because of Herodias, the wife
KJV: prison for Herodias' sake, his
INT: put [him] on account of Herodias the wife

Matthew 14:6 N-GFS
GRK: θυγάτηρ τῆς Ἡρῳδιάδος ἐν τῷ
NAS: the daughter of Herodias danced
KJV: the daughter of Herodias danced
INT: daughter of the Herodias in the

Mark 6:17 N-AFS
GRK: φυλακῇ διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα
NAS: on account of Herodias, the wife
KJV: prison for Herodias' sake, his
INT: prison on account of Herodias the wife

Mark 6:19 N-NFS
GRK: ἡ δὲ Ἡρῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ
NAS: Herodias had a grudge against
KJV: Therefore Herodias had a quarrel
INT: and Herodias held it against him

Mark 6:22 N-GFS
GRK: θυγατρὸς αὐτοῦ Ἡρῳδιάδος καὶ ὀρχησαμένης
NAS: and when the daughter of Herodias herself
KJV: of the said Herodias came in,
INT: daughter of herself Herodias and having danced

Luke 3:19 N-GFS
GRK: αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς
NAS: by him because of Herodias, his brother's
KJV: him for Herodias his brother
INT: him concerning Herodias the wife

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page