2265. Ἡρωδιανοί (Héródianoi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2265. Ἡρωδιανοί (Héródianoi) — 3 Occurrences

Matthew 22:16 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν λέγοντες Διδάσκαλε
NAS: their disciples to Him, along with the Herodians, saying,
KJV: with the Herodians, saying,
INT: with the Herodians saying Teacher

Mark 3:6 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν συμβούλιον ἐδίδουν
NAS: [began] conspiring with the Herodians against
KJV: with the Herodians against
INT: with the Herodians counsel took

Mark 12:13 N-GMP
GRK: καὶ τῶν Ἡρῳδιανῶν ἵνα αὐτὸν
NAS: of the Pharisees and Herodians to Him in order
KJV: and of the Herodians, to
INT: and of the Herodians that him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page