λόγων
Englishman's Concordance
λόγων (logōn) — 10 Occurrences

Matthew 12:37 N-GMP
GRK: γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ
NAS: For by your words you will be justified,
KJV: thy words thou shalt be justified,
INT: indeed the words of you you will be justified

Matthew 12:37 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ
NAS: you will be justified, and by your words you will be condemned.
KJV: by thy words thou shalt be condemned.
INT: by the words of you you will be condemned

Luke 1:4 N-GMP
GRK: ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν
NAS: about the things you have been taught.
KJV: of those things, wherein
INT: which you were instructed of [the] things the certainty

Luke 3:4 N-GMP
GRK: ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαίου τοῦ
NAS: in the book of the words of Isaiah
KJV: the book of the words of Esaias
INT: in [the] book of [the] words of Isaiah the

Luke 6:47 N-GMP
GRK: μου τῶν λόγων καὶ ποιῶν
NAS: to Me and hears My words and acts
KJV: heareth my sayings, and doeth
INT: of me the words and doing

John 7:40 N-GMP
GRK: ἀκούσαντες τῶν λόγων τούτων ἔλεγον
NAS: these words, were saying,
KJV: when they heard this saying, said,
INT: having heard the words this said

John 19:13 N-GMP
GRK: ἀκούσας τῶν λόγων τούτων ἤγαγεν
NAS: heard these words, he brought Jesus
KJV: heard that saying, he brought Jesus
INT: having heard the words this he brought

Acts 20:35 N-GMP
GRK: τε τῶν λόγων τοῦ κυρίου
NAS: and remember the words of the Lord
KJV: to remember the words of the Lord
INT: also the words of the Lord

2 Timothy 1:13 N-GMP
GRK: ἔχε ὑγιαινόντων λόγων ὧν παρ'
NAS: of sound words which
KJV: of sound words, which
INT: have of sound words which from

Revelation 22:19 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου
NAS: away from the words of the book
KJV: from the words of the book
INT: from the words of the book

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page