μετανοίας
Englishman's Concordance
μετανοίας (metanoias) — 10 Occurrences

Matthew 3:8 N-GFS
GRK: ἄξιον τῆς μετανοίας
NAS: fruit in keeping with repentance;
KJV: fruits meet for repentance:
INT: worthy of repentance

Mark 1:4 N-GFS
GRK: κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν
NAS: a baptism of repentance for the forgiveness
KJV: the baptism of repentance for
INT: proclaiming [a] baptism of repentance for forgiveness

Luke 3:3 N-GFS
GRK: κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν
NAS: a baptism of repentance for the forgiveness
KJV: the baptism of repentance for
INT: proclaiming [the] baptism of repentance for forgiveness

Luke 3:8 N-GFS
GRK: ἀξίους τῆς μετανοίας καὶ μὴ
NAS: in keeping with repentance, and do not begin
KJV: fruits worthy of repentance, and begin
INT: worthy of repentance and not

Luke 15:7 N-GFS
GRK: χρείαν ἔχουσιν μετανοίας
NAS: need no repentance.
KJV: need no repentance.
INT: need have of repentance

Acts 13:24 N-GFS
GRK: αὐτοῦ βάπτισμα μετανοίας παντὶ τῷ
NAS: a baptism of repentance to all
KJV: the baptism of repentance to all
INT: of him a baptism of repentance to all the

Acts 19:4 N-GFS
GRK: ἐβάπτισεν βάπτισμα μετανοίας τῷ λαῷ
NAS: with the baptism of repentance, telling
KJV: with the baptism of repentance, saying
INT: baptized [with] a baptism of repentance to the people

Acts 26:20 N-GFS
GRK: ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα πράσσοντας
NAS: deeds appropriate to repentance.
KJV: works meet for repentance.
INT: worthy of the repentance works doing

Hebrews 6:1 N-GFS
GRK: θεμέλιον καταβαλλόμενοι μετανοίας ἀπὸ νεκρῶν
NAS: a foundation of repentance from dead
KJV: the foundation of repentance from
INT: a foundation laying of repentance from dead

Hebrews 12:17 N-GFS
GRK: εὐλογίαν ἀπεδοκιμάσθη μετανοίας γὰρ τόπον
NAS: place for repentance, though
KJV: place of repentance, though
INT: blessing he was rejected of repentance indeed place

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page