μεταπεμπόμενος
Englishman's Concordance
μεταπεμπόμενος (metapempomenos) — 1 Occurrence

Acts 24:26 V-PPM/P-NMS
GRK: πυκνότερον αὐτὸν μεταπεμπόμενος ὡμίλει αὐτῷ
NAS: he also used to send for him quite often
KJV: wherefore he sent for him
INT: often him sending for he talked with him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page