μεταξὺ
Englishman's Concordance
μεταξὺ (metaxy) — 9 Occurrences

Matthew 18:15 Adv
GRK: ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ
KJV: him his fault between thee and
INT: reprove him between you and

Matthew 23:35 Adv
GRK: ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ
NAS: you murdered between the temple
KJV: whom ye slew between the temple and
INT: whom you murdered between the temple

Luke 11:51 Adv
GRK: τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου
NAS: who was killed between the altar
KJV: which perished between the altar and
INT: the [one] having perished between the altar

Luke 16:26 Adv
GRK: πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ
NAS: this, between us and you there is a great
KJV: all this, between us and
INT: all these things between us and

John 4:31 Adv
GRK: Ἐν τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν
NAS: Meanwhile the disciples were urging
KJV: In the mean while his disciples
INT: But in the meantime were asking him

Acts 12:6 Adv
GRK: Πέτρος κοιμώμενος μεταξὺ δύο στρατιωτῶν
NAS: was sleeping between two
KJV: was sleeping between two soldiers,
INT: Peter sleeping between two soldiers

Acts 13:42 Adv
GRK: εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον λαληθῆναι
NAS: might be spoken to them the next Sabbath.
KJV: to them the next sabbath.
INT: on the next Sabbath to be spoken

Acts 15:9 Adv
GRK: οὐθὲν διέκρινεν μεταξὺ ἡμῶν τε
NAS: distinction between us and them, cleansing
KJV: no difference between us and
INT: not one he made distinction between us also

Romans 2:15 Adv
GRK: συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν
NAS: and their thoughts alternately accusing
KJV: else excusing one another;)
INT: conscience and between one another the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page