μεταπεμφθείς
Englishman's Concordance
μεταπεμφθείς (metapemphtheis) — 1 Occurrence

Acts 10:29 V-APP-NMS
GRK: ἀναντιρρήτως ἦλθον μεταπεμφθείς πυνθάνομαι οὖν
NAS: raising any objection when I was sent for. So
KJV: [unto you] without gainsaying, as soon as I was sent for: I ask
INT: without objecting I came having been sent for I inquire therefore

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page