3343. μεταπέμπω (metapempó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3343. μεταπέμπω (metapempó) — 9 Occurrences

Acts 10:5 V-AMM-2S
GRK: Ἰόππην καὶ μετάπεμψαι Σίμωνά τινα
NAS: to Joppa and send for a man
KJV: Joppa, and call for [one] Simon, whose
INT: Joppa and send for Simon a man

Acts 10:22 V-ANM
GRK: ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς
NAS: angel to send for you [to come] to his house
KJV: an holy angel to send for thee into
INT: angel a holy to send for you to

Acts 10:29 V-APP-NMS
GRK: ἀναντιρρήτως ἦλθον μεταπεμφθείς πυνθάνομαι οὖν
NAS: raising any objection when I was sent for. So
KJV: [unto you] without gainsaying, as soon as I was sent for: I ask
INT: without objecting I came having been sent for I inquire therefore

Acts 10:29 V-AIM-2P
GRK: τίνι λόγῳ μετεπέμψασθέ με
NAS: for what reason you have sent for me.
KJV: for what intent ye have sent for me?
INT: for what reason did you send for me

Acts 11:13 V-AMM-2S
GRK: Ἰόππην καὶ μετάπεμψαι Σίμωνα τὸν
NAS: Peter, brought here;
KJV: and call for Simon,
INT: Joppa and send for Simon who

Acts 20:1 V-APM-NMS
GRK: τὸν θόρυβον μεταπεμψάμενος ὁ Παῦλος
NAS: Paul sent for the disciples,
INT: the uproar having called to [him] Paul

Acts 24:24 V-AIM-3S
GRK: οὔσῃ Ἰουδαίᾳ μετεπέμψατο τὸν Παῦλον
NAS: who was a Jewess, and sent for Paul
KJV: a Jewess, he sent for Paul,
INT: who was a Jewess he sent for Paul

Acts 24:26 V-PPM/P-NMS
GRK: πυκνότερον αὐτὸν μεταπεμπόμενος ὡμίλει αὐτῷ
NAS: he also used to send for him quite often
KJV: wherefore he sent for him
INT: often him sending for he talked with him

Acts 25:3 V-ASM-3S
GRK: αὐτοῦ ὅπως μεταπέμψηται αὐτὸν εἰς
NAS: against Paul, that he might have him brought to Jerusalem
KJV: him, that he would send for him to
INT: him that he would send for him to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page