3344. μεταστρέφω (metastrephó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3344. μεταστρέφω (metastrephó) — 3 Occurrences

Acts 2:20 V-FIP-3S
GRK: ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος
NAS: THE SUN WILL BE TURNED INTO DARKNESS
KJV: The sun shall be turned into darkness,
INT: The sun will be turned into darkness

Galatians 1:7 V-ANA
GRK: καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον
NAS: you and want to distort the gospel
KJV: would pervert the gospel
INT: and desire to pervert the gospel

James 4:9 V-AMP-3S
GRK: εἰς πένθος μετατραπήτω καὶ ἡ
KJV: laughter be turned to
INT: to mourning let be turned and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page