4528. Σαλαθιήλ (Salathiél)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4528. Σαλαθιήλ (Salathiél) — 3 Occurrences

Matthew 1:12 N
GRK: ἐγέννησεν τὸν Σαλαθιήλ Σαλαθιὴλ δὲ
NAS: the father of Shealtiel, and Shealtiel
KJV: begat Salathiel; and
INT: was father of Shealtiel Shealtiel moreover

Matthew 1:12 N
GRK: τὸν Σαλαθιήλ Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν
NAS: of Shealtiel, and Shealtiel the father
KJV: and Salathiel begat
INT: Shealtiel Shealtiel moreover was father of

Luke 3:27 N
GRK: Ζοροβάβελ τοῦ Σαλαθιήλ τοῦ Νηρὶ
NAS: the son of Zerubbabel, the son of Shealtiel, the son of Neri,
KJV: which was [the son] of Zorobabel, which was [the son] of Salathiel, which was [the son] of Neri,
INT: of Zerubbabel of Shealtiel of Neri

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page