1260. διαλογίζομαι (dialogizomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1260. διαλογίζομαι (dialogizomai) — 16 Occurrences

Matthew 16:7 V-IIM/P-3P
GRK: οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς
NAS: They began to discuss [this] among
KJV: And they reasoned among themselves,
INT: moreover they reasoned among themselves

Matthew 16:8 V-PIM/P-2P
GRK: εἶπεν Τί διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς
NAS: why do you discuss among
KJV: why reason ye among
INT: said Why reason you among yourselves

Matthew 21:25 V-IIM/P-3P
GRK: οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς
NAS: from men? And they [began] reasoning among
KJV: And they reasoned with
INT: and they reasoned with themselves

Mark 2:6 V-PPM/P-NMP
GRK: καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς
NAS: there and reasoning in their hearts,
KJV: there, and reasoning in their
INT: sitting and reasoning in the

Mark 2:8 V-PIM/P-3P
GRK: ὅτι οὕτως διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς
NAS: in His spirit that they were reasoning that way
KJV: they so reasoned within
INT: that thus they are reasoning within themselves

Mark 2:8 V-PIM/P-2P
GRK: Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς
NAS: to them, Why are you reasoning about these things
KJV: Why reason ye these things
INT: Why these things reason you in the

Mark 8:16 V-IIM/P-3P
GRK: καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους
NAS: They [began] to discuss with one another
KJV: And they reasoned among themselves,
INT: And they reasoned with one another

Mark 8:17 V-PIM/P-2P
GRK: αὐτοῖς Τί διαλογίζεσθε ὅτι ἄρτους
NAS: to them, Why do you discuss [the fact] that you have
KJV: Why reason ye, because
INT: to them Why reason you because loaves

Mark 9:33 V-IIM/P-2P
GRK: τῇ ὁδῷ διελογίζεσθε
NAS: them, What were you discussing on the way?
KJV: What was it that ye disputed among
INT: the way were you discussing

Mark 11:31 V-IIM/P-3P
GRK: καὶ διελογίζοντο πρὸς ἑαυτοὺς
NAS: They [began] reasoning among
INT: And they reasoned with themselves

Luke 1:29 V-IIM/P-3S
GRK: διεταράχθη καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη
NAS: at [this] statement, and kept pondering what kind
KJV: and cast in her mind what manner
INT: she was troubled and was pondering of what kind might be

Luke 3:15 V-PPM/P-GMP
GRK: λαοῦ καὶ διαλογιζομένων πάντων ἐν
NAS: and all were wondering in their hearts
KJV: and all men mused in their
INT: people and were wondering all in

Luke 5:21 V-PNM/P
GRK: καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖς
NAS: began to reason, saying,
KJV: began to reason, saying,
INT: And began to reason the scribes

Luke 5:22 V-PIM/P-2P
GRK: αὐτούς Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς
NAS: to them, Why are you reasoning in your hearts?
KJV: them, What reason ye in your
INT: them Why reason you in the

Luke 12:17 V-IIM/P-3S
GRK: καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ
NAS: And he began reasoning to himself,
KJV: And he thought within himself,
INT: And he was reasoning within himself

Luke 20:14 V-IIM/P-3P
GRK: οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους
NAS: saw him, they reasoned with one another,
KJV: him, they reasoned among
INT: the tenants reasoned among themselves

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page