3330. μεταδίδωμι (metadidómi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3330. μεταδίδωμι (metadidómi) — 5 Occurrences

Luke 3:11 V-AMA-3S
GRK: δύο χιτῶνας μεταδότω τῷ μὴ
NAS: tunics is to share with him who has
KJV: coats, let him impart to him that hath
INT: two tunics let him impart to him that none

Romans 1:11 V-ASA-1S
GRK: ἵνα τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν
NAS: you so that I may impart some
KJV: you, that I may impart unto you some
INT: that some I might impart gift to you

Romans 12:8 V-PPA-NMS
GRK: παρακλήσει ὁ μεταδιδοὺς ἐν ἁπλότητι
NAS: in his exhortation; he who gives, with liberality;
KJV: exhortation: he that giveth, [let him do it] with
INT: exhortation he that imparts in simplicity

Ephesians 4:28 V-PNA
GRK: ἵνα ἔχῃ μεταδιδόναι τῷ χρείαν
NAS: that he will have [something] to share with one
KJV: he may have to give to him that needeth.
INT: that he might have to impart to him that need

1 Thessalonians 2:8 V-ANA
GRK: ὑμῶν εὐδοκοῦμεν μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ
NAS: for you, we were well-pleased to impart to you not only
KJV: we were willing to have imparted unto you,
INT: you we were pleased to have imparted to you not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page