3331. μετάθεσις (metathesis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3331. μετάθεσις (metathesis) — 3 Occurrences

Hebrews 7:12 N-NFS
GRK: καὶ νόμου μετάθεσις γίνεται
NAS: there takes place a change of law
KJV: of necessity a change also of the law.
INT: also of law a change takes place

Hebrews 11:5 N-GFS
GRK: γὰρ τῆς μεταθέσεως μεμαρτύρηται εὐαρεστηκέναι
NAS: that before his being taken up he was pleasing
KJV: his translation he had this testimony,
INT: indeed the taking up he was commended to have well pleased

Hebrews 12:27 N-AFS
GRK: τῶν σαλευομένων μετάθεσιν ὡς πεποιημένων
NAS: denotes the removing of those
KJV: signifieth the removing of those things that are shaken,
INT: of the [things] shaken removing as having been made

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page