Hebrews 12:27
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]τὸ
to
ThisArt-NNS
1161 [e]δὲ
de
now,Conj
2089 [e]Ἔτι
Eti
YetAdv
530 [e]ἅπαξ
hapax
once [more],Adv
1213 [e]δηλοῖ
dēloi
signifiesV-PIA-3S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3588 [e]τῶν
tōn
of the [things]Art-GNP
4531 [e]σαλευομένων
saleuomenōn
being shakenV-PPM/P-GNP
3331 [e]μετάθεσιν
metathesin
removing,N-AFS
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
4160 [e]πεποιημένων,
pepoiēmenōn
having been created,V-RPM/P-GNP
2443 [e]ἵνα
hina
so thatConj
3306 [e]μείνῃ
meinē
should remainV-ASA-3S
3588 [e]τὰ
ta
the thingsArt-NNP
3361 [e]μὴ
notAdv
4531 [e]σαλευόμενα.
saleuomena
being shaken.V-PPM/P-NNP

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:27 Greek NT: Nestle 1904
τὸ δὲ Ἔτι ἅπαξ δηλοῖ τὴν τῶν σαλευομένων μετάθεσιν ὡς πεποιημένων, ἵνα μείνῃ τὰ μὴ σαλευόμενα.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:27 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τὸ δέ Ἔτι ἅπαξ δηλοῖ τὴν τῶν σαλευομένων μετάθεσιν ὡς πεποιημένων, ἵνα μείνῃ τὰ μὴ σαλευόμενα.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:27 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τὸ δέ Ἔτι ἅπαξ δηλοῖ τὴν τῶν σαλευομένων μετάθεσιν ὡς πεποιημένων, ἵνα μείνῃ τὰ μὴ σαλευόμενα.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:27 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tὸ δέ, Ἔτι ἅπαξ, δηλοῖ τῶν σαλευομένων τὴν μετάθεσιν, ὡς πεποιημένων, ἵνα μείνῃ τὰ μὴ σαλευόμενα.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:27 Greek NT: Greek Orthodox Church
τὸ δὲ ἔτι ἅπαξ δηλοῖ τῶν σαλευομένων τὴν μετάθεσιν ὡς πεποιημένων, ἵνα μείνῃ τὰ μὴ σαλευόμενα.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:27 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ δέ ἔτι ἅπαξ δηλόω ὁ ὁ σαλεύω μετάθεσις ὡς ποιέω ἵνα μένω ὁ μή σαλεύω

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:27 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τὸ δέ, Ἔτι ἅπαξ, δηλοῖ τῶν σαλευομένων τὴν μετάθεσιν, ὡς πεποιημένων, ἵνα μείνῃ τὰ μὴ σαλευόμενα.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:27 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τὸ δέ Ἔτι ἅπαξ δηλοῖ τῶν σαλευομένων τὴν μετάθεσιν ὡς πεποιημένων ἵνα μείνῃ τὰ μὴ σαλευόμενα

Hebrews 12:27 Hebrew Bible
וזו עוד אחת שאמר משמיע חליפת הנרעשים אשר הם עשוים למען יעמד אשר איננו נרעש׃

Hebrews 12:27 Aramaic NT: Peshitta
ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܚܕܐ ܙܒܢ ܡܚܘܝܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܗܢܘܢ ܕܡܬܙܝܥܝܢ ܡܛܠ ܕܥܒܝܕܐ ܐܢܘܢ ܕܢܩܘܘܢ ܗܢܘܢ ܕܠܐ ܡܬܙܝܥܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
This expression, "Yet once more," denotes the removing of those things which can be shaken, as of created things, so that those things which cannot be shaken may remain.

King James Bible
And this word, Yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain.

Holman Christian Standard Bible
This expression, "Yet once more," indicates the removal of what can be shaken--that is, created things--so that what is not shaken might remain.
Treasury of Scripture Knowledge

signifieth.

Psalm 102:26,27 They shall perish, but you shall endure: yes, all of them shall wax …

Ezekiel 21:27 I will overturn, overturn, overturn, it: and it shall be no more, …

Matthew 24:35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.

2 Peter 3:10,11 But the day of the Lord will come as a thief in the night; in the …

Revelation 11:15 And the seventh angel sounded; and there were great voices in heaven, saying…

Revelation 21:1 And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and …

are shaken. or, may be shaken.

Links
Hebrews 12:27Hebrews 12:27 NIVHebrews 12:27 NLTHebrews 12:27 ESVHebrews 12:27 NASBHebrews 12:27 KJVHebrews 12:27 Bible AppsHebrews 12:27 Biblia ParalelaHebrews 12:27 Chinese BibleHebrews 12:27 French BibleHebrews 12:27 German BibleBible Hub
Hebrews 12:26
Top of Page
Top of Page