πλέον
Englishman's Concordance
πλέον (pleon) — 3 Occurrences

Luke 3:13 Adj-ANS-C
GRK: αὐτούς Μηδὲν πλέον παρὰ τὸ
KJV: no more than
INT: them Nothing more beyond that which

John 21:15 Adj-ANS-C
GRK: ἀγαπᾷς με πλέον τούτων λέγει
KJV: me more than these?
INT: love you me more than these He says

Acts 15:28 Adj-ANS-C
GRK: ἡμῖν μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν
KJV: you no greater burden than
INT: to us no further to lay upon you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page