πλέξαντες
Englishman's Concordance
πλέξαντες (plexantes) — 3 Occurrences

Matthew 27:29 V-APA-NMP
GRK: καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ
NAS: And after twisting together a crown
KJV: And when they had platted a crown of
INT: And having twisted together a crown of

Mark 15:17 V-APA-NMP
GRK: περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον
NAS: Him up in purple, and after twisting a crown
KJV: and platted a crown
INT: placed on him having twisted together [it] thorn crown

John 19:2 V-APA-NMP
GRK: οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ
NAS: And the soldiers twisted together a crown
KJV: And the soldiers platted a crown of
INT: the soldiers having twisted together a crown of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page