πλεῖον
Englishman's Concordance
πλεῖον (pleion) — 18 Occurrences

Matthew 5:20 Adj-ANS-C
GRK: ἡ δικαιοσύνη πλεῖον τῶν γραμματέων
INT: righteousness above [that] of the scribes

Matthew 6:25 Adj-NNS-C
GRK: ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς
KJV: not the life more than meat, and
INT: the life more is than the

Matthew 12:41 Adj-NNS-C
GRK: καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε
KJV: behold, a greater than Jonas
INT: and behold greater than Jonah here

Matthew 12:42 Adj-NNS-C
GRK: καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε
KJV: behold, a greater than Solomon
INT: and behold greater than Solomon here

Matthew 20:10 Adj-ANS-C
GRK: ἐνόμισαν ὅτι πλεῖον λήμψονται καὶ
KJV: they should have received more; and
INT: they thought that more they would receive but

Mark 12:43 Adj-ANS-C
GRK: ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν
KJV: widow hath cast more in, than all
INT: poor more than all has cast [in]

Luke 7:42 Adj-ANS-C
GRK: οὖν αὐτῶν πλεῖον ἀγαπήσει αὐτόν
KJV: will love him most?
INT: therefore of them most will love him

Luke 7:43 Adj-ANS-C
GRK: ᾧ τὸ πλεῖον ἐχαρίσατο ὁ
KJV: he forgave most. And
INT: [he] to whom the most he forgave

Luke 9:13 Adj-NNS-C
GRK: εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ ἄρτοι
KJV: We have no more but five
INT: There are to us more than loaves

Luke 11:31 Adj-NNS-C
GRK: καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε
KJV: behold, a greater than Solomon
INT: and behold greater than Solomon here

Luke 11:32 Adj-NNS-C
GRK: καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε
KJV: behold, a greater than Jonas
INT: and behold more than Jonah [is] here

Luke 12:23 Adj-NNS-C
GRK: γὰρ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς
KJV: The life is more than meat, and
INT: indeed life more than is the

Luke 21:3 Adj-ANS-C
GRK: ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν
KJV: widow hath cast in more than they all:
INT: poor more than all cast in

Acts 4:17 Adj-ANS-C
GRK: μὴ ἐπὶ πλεῖον διανεμηθῇ εἰς
INT: not on further it might spread among

Acts 20:9 Adj-ANS-C
GRK: Παύλου ἐπὶ πλεῖον κατενεχθεὶς ἀπὸ
INT: Paul on more having been overpowered by

Acts 24:4 Adj-ANS-C
GRK: μὴ ἐπὶ πλεῖόν σε ἐνκόπτω
KJV: I be not further tedious unto thee,
INT: not to any longer you I might be a hindrance

2 Timothy 2:16 Adj-ANS-C
GRK: περιίστασο ἐπὶ πλεῖον γὰρ προκόψουσιν
KJV: unto more ungodliness.
INT: stand aloof from to more indeed they will advance

2 Timothy 3:9 Adj-ANS-C
GRK: προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον ἡ γὰρ
INT: they will advance further much more for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page