5076. τετράρχης (tetrarchés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5076. τετράρχης (tetrarchés) — 4 Occurrences

Matthew 14:1 N-NMS
GRK: Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης τὴν ἀκοὴν
KJV: Herod the tetrarch heard
INT: Herod the tetrarch the news

Luke 3:19 N-NMS
GRK: Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης ἐλεγχόμενος ὑπ'
KJV: Herod the tetrarch, being reproved
INT: Herod the tetrarch being reproved by

Luke 9:7 N-NMS
GRK: Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης τὰ γινόμενα
KJV: Now Herod the tetrarch heard of all
INT: Herod the tetarch the things being done

Acts 13:1 N-GMS
GRK: Ἡρῴδου τοῦ τετραάρχου σύντροφος καὶ
KJV: with Herod the tetrarch, and
INT: of Herod the tetrarch brought up with and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page