2197. Ζαχαρίας (Zacharias)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2197. Ζαχαρίας (Zacharias) — 11 Occurrences

Matthew 23:35 N-GMS
GRK: τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου
NAS: to the blood of Zechariah, the son
KJV: the blood of Zacharias son
INT: the blood of Zechariah son of Berekiah

Luke 1:5 N-NMS
GRK: τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας
NAS: named Zacharias, of the division
KJV: priest named Zacharias, of the course
INT: certain by name Zechariah of [the] division

Luke 1:12 N-NMS
GRK: καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών καὶ
NAS: Zacharias was troubled when he saw
KJV: And when Zacharias saw
INT: and was troubled Zechariah having seen [him] and

Luke 1:13 N-VMS
GRK: Μὴ φοβοῦ Ζαχαρία διότι εἰσηκούσθη
NAS: to him, Do not be afraid, Zacharias, for your petition
KJV: Fear not, Zacharias: for thy
INT: not Fear Zechariah because has been heard

Luke 1:18 N-NMS
GRK: καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν
NAS: Zacharias said to the angel,
KJV: And Zacharias said unto
INT: And said Zechariah to the

Luke 1:21 N-AMS
GRK: προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν καὶ ἐθαύμαζον
NAS: were waiting for Zacharias, and were wondering
KJV: waited for Zacharias, and
INT: expecting Zechariah and they marveled

Luke 1:40 N-GMS
GRK: τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο
NAS: the house of Zacharias and greeted
KJV: the house of Zacharias, and
INT: the house of Zechariah and greeted

Luke 1:59 N-AMS
GRK: πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν
NAS: and they were going to call him Zacharias, after
KJV: him Zacharias, after
INT: father of him Zechariah

Luke 1:67 N-NMS
GRK: Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ
NAS: And his father Zacharias was filled
KJV: father Zacharias was filled
INT: And Zechariah the father

Luke 3:2 N-GMS
GRK: Ἰωάννην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν
NAS: the son of Zacharias, in the wilderness.
KJV: the son of Zacharias in
INT: John of Zechariah son in

Luke 11:51 N-GMS
GRK: ἕως αἵματος Ζαχαρίου τοῦ ἀπολομένου
NAS: to the blood of Zechariah, who was killed
KJV: the blood of Zacharias, which
INT: to the blood of Zechariah the [one] having perished

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page