1081. γέννημα (gennéma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1081. γέννημα (gennéma) — 8 Occurrences

Matthew 3:7 N-VNP
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Γεννήματα ἐχιδνῶν τίς
NAS: he said to them, You brood of vipers,
KJV: unto them, O generation of vipers,
INT: he said to them Brood of vipers who

Matthew 12:34 N-VNP
GRK: γεννήματα ἐχιδνῶν πῶς
NAS: You brood of vipers, how
KJV: O generation of vipers, how
INT: Offspring of vipers how

Matthew 23:33 N-VNP
GRK: ὄφεις γεννήματα ἐχιδνῶν πῶς
NAS: You serpents, you brood of vipers,
KJV: [Ye] serpents, [ye] generation of vipers,
INT: [You] serpents offspring of vipers how

Matthew 26:29 N-GNS
GRK: τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου
KJV: of this fruit of the vine, until
INT: this the fruit of the vine

Mark 14:25 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου
KJV: of the fruit of the vine,
INT: of the fruit of the vine

Luke 3:7 N-VNP
GRK: ὑπ' αὐτοῦ Γεννήματα ἐχιδνῶν τίς
NAS: out to be baptized by him, You brood of vipers,
KJV: of him, O generation of vipers, who
INT: by him Offspring of vipers who

Luke 22:18 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου
KJV: drink of the fruit of the vine, until
INT: of the fruit of the vine

2 Corinthians 9:10 N-ANP
GRK: αὐξήσει τὰ γενήματα τῆς δικαιοσύνης
KJV: increase the fruits of your
INT: may he increase the fruits of the righteousness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page