καταγγέλλετε
Englishman's Concordance
καταγγέλλετε (katangellete) — 1 Occurrence

1 Corinthians 11:26 V-PIA-2P
GRK: τοῦ κυρίου καταγγέλλετε ἄχρις οὗ
NAS: the cup, you proclaim the Lord's
KJV: this cup, ye do shew the Lord's death
INT: of the Lord you proclaim until that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page