5256. ὑπηρετέω (hupéreteó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5256. ὑπηρετέω (hupéreteó) — 3 Occurrences

Acts 13:36 V-APA-NMS
GRK: ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ τοῦ
NAS: For David, after he had served the purpose
KJV: David, after he had served his own
INT: to his own generation having ministered by the

Acts 20:34 V-AIA-3P
GRK: μετ' ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες
NAS: hands ministered to my [own] needs
KJV: hands have ministered unto my
INT: with me did minister the hands

Acts 24:23 V-PNA
GRK: ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρετεῖν αὐτῷ
NAS: of his friends from ministering to him.
KJV: acquaintance to minister or
INT: own of him to minister to him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page