ὑπηρέτας
Englishman's Concordance
ὑπηρέτας (hypēretas) — 3 Occurrences

John 7:32 N-AMP
GRK: οἱ Φαρισαῖοι ὑπηρέτας ἵνα πιάσωσιν
NAS: sent officers to seize
KJV: sent officers to
INT: the Pharisees officers that they might seize

John 18:3 N-AMP
GRK: τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ
NAS: the [Roman] cohort and officers from the chief priests
KJV: [of men] and officers from
INT: the Pharisees officers comes there

1 Corinthians 4:1 N-AMP
GRK: ἄνθρωπος ὡς ὑπηρέτας Χριστοῦ καὶ
NAS: us in this manner, as servants of Christ
KJV: as of the ministers of Christ,
INT: a man as servants of Christ and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page